November Morning
Copyright © Elizabeth Merfeld 2011